www.pojjaman.com

ความสำคัญของ CFO กับการเติบโตของธุรกิจ

CFO
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


ความสำคัญของ CFO กับการเติบโตของธุรกิจ

CFO หรือ Chief Financial Officers ตำแหน่งหัวใจสำคัญผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ (Business Plan ) จัดทำ และควบคุมรายงานทางบัญชี พร้อมเสนอทางเลือก และความเสี่ยงต่างๆ แก่ CEO เพื่อให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่ หรืออยู่ในสถานะที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด ไปจนถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั้น การมีรากฐานทางบัญชีและการเงินที่แข็งแรง ย่อมต่อยอดไปสู่โครงสร้างการบริหารธุรกิจที่เข้มแข็งด้วย ทั้งด้านการผลิต การขาย และการตลาด จะถูกร้อยเรียงเชื่อมโยงกันไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ วัดผล ปรับปรุงและพัฒนา ได้อย่างชัดเจน

อีกทั้งในมุมมองของหน่วยงานภายนอกนั้น ก็จะมีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสของการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สรรพากร นักลงทุน หรือคู่ค้าก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับธุรกิจที่มีแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีหลักเกณ์ข้อบังคับ และการตรวจสอบที่เข้มข้น

ดังนั้นแล้ว ธุรกิจในยุคใหม่นั้น จึงให้ความสำคัญกับตำแหน่ง CFO เป็นอย่างมาก โดยมีสิ่งที่ CFO จำเป็นต้องรู้ และเข้าใจ เพื่อสามารถกำหนดกลยุทธ์ และนำเสนอข้อมูลแก่ CEO ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด มีด้วยกัน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะธุรกิจ (Business)

CFO ที่นอกเหนือจากต้องทราบข้อมูลสินค้าและรายละเอียดเป็นอย่างดีแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้องค์ประกอบที่ใช้ในการทำให้เกิดสินค้านั้นๆ ขึ้นมาได้ด้วย ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร สถานที่ รวมถึง สภาวะการแข่งขัน การตั้งเป้าหมายการขาย กลยุทธ์การตลาด ไปจนการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อม แนวโน้มและความเสี่ยงในอนาคต เพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยง มีผลต่อกันในทางบัญชีและการเงิน

2. คน  People)

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานได้ยากที่สุด CFO มีหน้าที่ทำความเข้าใจ ประเมินคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ผลตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับผลิตผลจากบุคลากร

3.  ระบบเทคโนโลยี (Technology)

ส่วนสนับสนุนการทำงานที่สำคัญ เพื่อทุ่นแรงงาน เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาด และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส CFO มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพิจารณาองค์ประกอบในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ให้เท่าทันการแข่งขันในตลาด และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

3.  ระบบเทคโนโลยี (Technology)

ส่วนสนับสนุนการทำงานที่สำคัญ เพื่อทุ่นแรงงาน เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาด และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส CFO มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพิจารณาองค์ประกอบในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ให้เท่าทันการแข่งขันในตลาด และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

ระบบ POJJAMAN ERP เป็นระบบเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนงานของ CFO ให้มีโครงสร้างการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีการบริหารงานแบบ Project-based ( มีรอบเริ่มต้น สิ้นสุดและรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ ) ที่จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเอกสารและรายงานบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที

4. ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ( Regulation )

โดยเฉพาะข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ ที่มีผลต่อความเสี่ยงธุรกิจ เช่น พรบ.ด้านการเงิน หลักทรัพย์ กฎหมายด้านแรงงาน ที่จำเป็นต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอด

5. การเงิน (Money)

หากเป็นในอดีต เวลาที่มีโครงการใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงินทุน หน้าที่หลักของ CFO คือการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และเพียงพอกับที่ธุรกิจต้องการ แต่ในปัจจุบันนี้ บทบาทของ CFO มีมากกว่านั้น นั่นคือการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ข้อดีข้อเสีย ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาเห็นพ้องต้องกันแล้ว จึงค่อยดำเนินการหาแหล่งเงินทุน

ด้วยทั้งหมดนี้ จึงจะถูกขนานนามว่า CFO ผู้กุมกุญแจความสำเร็จของธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาข้างกาย ผู้บริหารสูงสุดอย่าง CEO

POJJAMAN ERP ผู้ช่วยคนสำคัญของ CFO ในการจัดการระบบบัญชีและการเงิน เชื่อมโยงการทำงานอย่างมีระบบระเบียบ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

X