www.pojjaman.com

งานรับเหมาก่อสร้าง มี วิศวกร สายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,226


Loading

มี วิศวกร สายไหนบ้างนะที่ทำ งานรับเหมาก่อสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ การดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านของเวลา ต้นทุน และคุณภาพ จึงต้องวางแผนในการดำเนินงานก่อสร้างให้ดี และต้องเข้าใจหลักกระบวนการทำงานในระบบด้วย หนึ่งในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเข้าใจระบบการทำงานก่อสร้างเป็นอย่างดีก็คือ วิศวกร ซึ่งมีหลากหลายสายงานกันและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนี้

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Project Manager  (PM): ผู้จัดการโครงการ

 

 

 •       บริหารโครงการและงานต่างๆ  คิด วางแผน กำหนดงานในโครงการ งานรับเหมาก่อสร้าง และควบคุมให้งานดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เสร็จทันเวลา และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 •       กำกับและควบคุมโครงการก่อสร้าง
 •       ติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 •       วางแผนโครงการและคอยรายงานข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
 •       กำหนดของเขตการปฏิบัติงานของโครงการก่อสร้าง
 •       วางแผนจัดตั้งทีมงาน และมอบหมายหน้าที่การทำงานให้เมาะสมกับความสามารถ

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Project Engineer (PE): วิศวกรโครงการ

 

 

 •       วางแผนโครง งานรับเหมาก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์  ทีมงาน และผู้รับเหมา
 •       ควบคุมและตรวจสอบงานให้ออกมาตามมาตรฐาน
 •       ควบคุมต้นทุนก่อสร้างให้เป็นไปตามงบที่กำหนดไว้
 •       ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Mechanical Engineer (ME): วิศวกรเครื่องกล

 

 

 •       จัดทำแผนงาน  กำหนดปริมาณวัสดุ
 •       ออกแบบ คำนวณการใช้วัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบ
 •       ถอดแบบประเมินราคางานเครื่องกล
 •       ตรวจสอบงาน ทดสอบ และควบคุมการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 •       ควบคุมงาน รายงานความคืบหน้าของหน้างาน

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Electrical Engineer (EE): วิศวกรไฟฟ้า

 

 

 •      ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 •       ออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร(งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และไฟฟ้า)
 •       ควบคุมและตรวจสอบงานเดินระบบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

QA Engineer  (Quality Assurance): วิศวกรตรวจ

สอบ QA

 

 •       ควบคุมสเปคต่างๆในงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการก่อสร้าง
 •       วางแผนการทำงานเชิงระบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการก่อสร้าง
 •       กำหนดแนวทาง และวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานในระยะยาว

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

QC Engineer (Quality Control): วิศวกรตรวจสอบ QC

 

 

 •       ควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างให้ตรงกับมาตรฐานต่างๆ หรือตามที่QAกำหนดไว้ในระดับปฏิบัติการ
 •       หาเทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้งานออกมาตรงตามมาตรฐาน
 •       ดูแลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Safety Engineer: วิศวกรสายSafety

 

 

 •       ตรวจสอบ/เสนอแนะ ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 •       ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 •       ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบแผนโครงการ หรือมาตรฐานความปลอดภัย

 

งานรับเหมาก่อสร้างมีวิศวกรสายไหนอยู่บ้าง แล้วคุณล่ะ สายไหน?

Office Engineer: วิศวกรสายสำนักงาน 

 

 

 •       ดูแลการสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างไม่ให้เป็นอุปสรรคกับแบบแปลนการก่อสร้าง
 •       จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และข้อเสนอต่างๆเพื่อให้ผลสำเสร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้
 •       คำนวณการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานจริง เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และแผนการสั่งซื้อวัสดุ
 •       ตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่าย  ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
 •       เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง
 •       ตรวจสอบงาน และสรุปงานเพิ่ม-ลด

ในอุตสาหกรรม งานรับเหมาก่อสร้าง   ต่างมี วิศวกร ที่หลากหลายสายงานออกไป แต่ วิศวกร ที่ดีนั้นควรจะเลือกงานหรือรับงานให้ตรงกับสายหรือความถนัดเพื่อจะทำให้งานนั้นออกมาดี โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของวิศวกรเอง ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานหรือปัญหาที่อาจจะตามมา โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างอย่าง พจมาน 2 ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมากับกับวิศวกรทุกสายงาน ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารงาน

เนื่องจาก พจมาน 2 เป็นระบบที่เหนือกว่า ERP ก่อสร้างทั่วไป และออกแบบมาสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะใช้งานง่าย และสะดวกขึ้น นอกจากจะทำระบบบัญชีก่อสร้างและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำแล้ว พจมาน2 เป็น ระบบ Cloud ซึ่งสามารถทำงานได้จากทุกที่ทั่วโลก สามารถดูราคา หรือเช็คต้นทุน ได้อย่าง real time  โดยสำนักงานของบริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถดูข้อมูลที่ประเทศไทยได้ หรือแม้ ในกรณีที่บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด ประเทศไทย ได้มีการไปก่อสร้างและทำงานในประเทศ ลาว หรือ เวียดนาม ก็สามารถดูค่าใช้จ่ายได้จากกรุงเทพฯ พจมาน2 ยังมี  Featureใหม่ๆ  อีกมากมาย สามารถไปอ่านต่อได้ ที่นี่เลย

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.pruksa.com, th.jobsdb.com, www.dotojob.com, SAU Safety Engineering, www.foodpro.com

X