ระบบ POJJAMAN ERP เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง?

Project Management ERP
ธุรกิจที่บริหารแบบงานโครงการ

Real Estate ERP
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Construction ERP
ระบบ ERP รับเหมาก่อสร้าง

Software ERP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่บริหารแบบ Project-Base

เราเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารองค์กร มาตรฐานงานบัญชีโครงสร้างการควบคุมต้นทุน
และบริหารผลกำไรในรูปแบบรายโครงการโดยเฉพาะ

pojjaman

เราคือ บริษัทผู้ให้บริการ Software
"สำหรับการวางแผนจัดสรร และควบคุมทรัพยากรบริหารผลกำไรแบบรายโครงการ"

ระบบ ERP ที่บริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ตรวจสอบบัญชีระดับสากลให้การยอมรับและไว้วางใจ

Feature & Benefit ที่สำคัญของ POJJAMAN ERP

pojjaman erp

General Accounting System

ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

ส่วนงานขั้นพื้นฐานในการวางกรอบการทำงานด้านระบบเอกสารและการบัญชีขององค์กร ให้ไม่มีสะดุด

 • เรามี Workflow ที่ครอบคลุมการทำงานที่เป็นมาตรฐานเป็นโครงสร้างหลัก
 • สามารถให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นให้สอดคล้องตามระบบเดิมของลูกค้า
 • แบบฟอร์มมาตรฐานของเอกสารทุกชนิด
 • รายงานการปิดงบการเงิน หรือวิเคราะห์ผลกำไรรายโครงการ
pojjaman erp

Project based Cost Management System 

ระบบการจัดการต้นทุนตามโครงการ

การควบคุมประสิทธิภาพในแต่ละโครงการ (Project Management) ที่มีเป้าหมายการวางต้นทุน และผลกำไร รวมถึงรายละเอียดในกระบวนการทำงาน ที่แตกต่างกัน

 • ระบบ Cost control ที่แม่นยำ และมีการแจ้งเตือนในรายการที่มีการใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้
 • การแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ที่ง่ายต่อการติดตาม เปรียบเทียบข้อมูล ประมาณการผลกำไรในภาพรวมรายโครงการ
 • สรุปผลลัพธ์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เทียบงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ เพื่อเห็นผลกำไรที่แท้จริงได้แบบ Real time
 • ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งที่ทำการปรับปรุงงบประมาณได้
pojjaman erp

Payable Accounting Management

ระบบบริหารด้านเจ้าหนี้ และบัญชีรายจ่าย

ทั้งเจ้าหนี้การค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง วงเงินสินเชื่อ ไปจนถึงรายงานด้านการชำระภาษี สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

 • เรียกดูเอกสารย้อนหลัง ทั้งรายละเอียดรายจ่าย ผู้เสนอเรื่องอนุมัติ และผู้ตรวจสอบอนุมัติ
 • แสดงเจ้าหนี้ทางการค้า ดีลการชำระ เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกระแสเงินสดได้ล่วงหน้า
 • สามารถดำเนินการออกเอกสาร รายงาน และยื่นภาษีได้ ผ่านระบบ POJJAMAN ERP

Asset Management System

บริหารทรัพย์สินองค์กรอย่างเป็นระบบ

บริหารสินทรัพย์คงคลัง จัดการ Flow เข้า-ออก อุดรอยรั่วด้านค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมสภาพ และการสูญหายของทรัพย์สินบริษัท

 • บันทึก ตรวจนับสินทรัพย์ด้วยระบบ FIFO และ Average method
 • บันทึกรายการและมูลค่าของทรัพย์สิน การตรวจรับ และขั้นตอนการตัดค่าเสื่อมสภาพ เพื่อคำนวณสถานะและมูลค่าในปัจจุบัน
 • รายการการเบิกใช้ ยืม/คืน สูญหาย ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ลดการรั่วไหลที่มองไม่เห็น
pojjaman erp

Receivable Accounting Management

ระบบบริหารด้านลูกหนี้ และบัญชีรายรับ

เพื่อป้องกันการผิดพลาดและตกหล่นของรายได้ค้างรับ หรือลูกหนี้ รวมถึงคาดการณ์รายได้ที่จะได้รับในอนาคต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

 • การออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ เพื่อบันทึกและแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระ
 • การเชื่อมต่อกับรายงาน Cash flow ผู้บริหารคาดการณ์และวางกลยุทธ์ล่วงหน้าได้
 • การเรียกดูรายงานแบบ Real time ที่รวดเร็ว ผ่านระบบ Cloud ทุกที่ทุกเวลา
pojjaman erp

Access rights & Approval Role

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และลำดับขั้นการอนุมัติ

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีลำดับขั้นและสิทธิ์การอนุมัติเอกสารและงบประมาณ ในหลายตำแหน่งหลายบทบาท รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

 • วางผังการทำงานและสิทธิ์การอนุมัติมากกว่า 1 ลำดับขั้นขึ้นไป เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และมีความโปร่งใสด้านระบบการเงิน
 • กรณีพนักงานเปลี่ยนตำแหน่ง ลาออกหรือรับเข้าใหม่ ย่อมมีต้องปรับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูล
pojjaman erp

E-Procurement & RFQ

การจัดซื้อและเปรียบเทียบราคาวัสดุแบบ Online

POJJAMAN ERP เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม รักเหมา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีร้านวัสดุก่อสร้างกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ในส่วนนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์

 • ลดเวลาและขั้นตอน การเปรียบเทียบราคาวัสดุ โดยสามารถแจ้งรายการสินค้าที่ต้องการผ่านระบบ จะได้รับการเสนอราคาจากร้านค้า เพื่อนำมาทำการเปรียบเทียบ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ โปร่งใส
 • เปิดโอกาสสำหรับการทดลองให้ร้านค้าใหม่ๆ เข้าร่วมการเสนอราคา มากกว่าจะใช้เจ้าประจำเดิมๆ เพียงไม่กี่เจ้า หลีกเลี่ยงการได้ราคาหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับในท้องตลาด

Financial Supply chain Supporting

เสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่คู่ค้า

พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแรงของเราอย่าง SCB บนแพลตฟอร์ม Payzave จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเหล่าซัพพลายเออร์ ในการเอื้อประโยชน์ด้านการเงิน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีสะดุด

 • ช่วยลดปัญหาด้านกระแสเงินสดทั้งของซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วง ที่มีภาระด้าน Credit term ตามข้อตกลงธุรกิจ โดยมีทาง Payzave เข้ามาเป็นตัวกลางในการให้เบิกเงินสดล่วงหน้าแก่ซัพพลายเออร์
 • ระบบ Payzave เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ POJJAMAN ERP ทำให้เมื่อใช้งานตัวแพลตฟอร์มแล้ว สามารถเรียกดูรายงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และคาดการณ์ด้านกระแสเงินสดผ่านระบบ POJJAMAN ERP ได้ทันที

เพราะต้นทุน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ

โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการทำงานแบบรายโครงการ  Project Management และมีตัวแปรด้านต้นทุนในหลายๆปัจจัย ทั้งการผันแปรของราคาวัสดุ , ชั่วโมงในการปฏิบัติงาน , การจ้าง outsource ซึ่งตัวอย่างของธุรกิจเหล่านี้ อาทิเช่น งานรับเหมาก่อสร้าง , ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , ผู้จัดงาน event , งานพัฒนา Software ที่ต้องปิดงบและสรุปผลเป็นรายโครงการ จึงจำเป็นจะต้องวางแผน ควบคุม และวัดผลกำไรแบบ real time เพื่อให้ประเมินและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง Pojjaman ERP มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในรูปแบบนี้เป็นพิเศษ

เราเข้าใจ การบริหารงาน ระบบบัญชี และการควบคุมต้นทุน

ในรูปแบบรายโครงการ Project Management อย่างถ่องแท้และรู้ว่าแต่ละธุรกิจ มีรูปแบบการทำงาน ระบบจัดการบัญชี และการเงินที่แตกต่างกัน จึงมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่น และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อค้นหา Solution ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำงาน

ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด ด้วย Cloud ERP 100%

หากคุณ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล POJJAMAN ERP สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเราเป็น Cloud ERP 100% และสามารถกำหนด authorize สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ทำงานได้แบบ Real-time และตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

การตรวจสอบได้ของข้อมูล คือตัวแปรสำคัญหากคุณมีความสนใจ หรือกำลังจะพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แน่นอนว่า ระบบ ERP มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นข้อได้เปรียบที่ดี ที่จะแสดงให้ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลภายนอก เห็นถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟแวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

พันธมิตรของเรา

ลูกค้าของเรา

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร

กลุ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทรับเหมางานระบบ

กลุ่มบริษัทรับเหมางานสถาปัตยกรรม

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน