Oil & Gas Business

กลุ่มธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

การใช้งานระบบ ERP
ในการบริหารธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

การเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน ในบริษัทหลายแห่งในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเพิ่มศักยภาพ สำหรับการแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่อนาคตพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี และนวัตกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วย

Exploration & Project Planning
การสำรวจและวางแผนโครงการ

ระบบ ERP สามารถช่วยจัดเก็บอย่างปลอดภัย และบริหารจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. รวบรวมข้อมูล เข้าสู่ศูนย์กลางที่มีมาตรฐาน  สามารถจัดเก็บเอกสารผ่านระบบ Cloud 100%  จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเป็นลำดับขั้น  รวมไปถึงด้านเอกสารใบอนุญาตทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลทางธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ รายงานการขุดเจาะ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ระบบ ERP เป็นตัวกลางในการจัดการระบบต่างๆ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งงบประมาณ และส่งเอกสารต่างๆ

2. จัดสรรทรัพยากร ในแง่มุมของการจัดสรรจากภาพรวม  แบ่งย่อยแจกแจงไปในแต่ละแหล่งสำรวจ ตามลำดับความสำคัญที่อ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ทั้งมิติทางด้านการ Supply วัตถุดิบ ระยะเวลา จำนวนแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และเงินทุน ให้ใช้งานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามผลลัพธ์เป้าหมายที่ได้วางไว้

POJJAMAN ERP สามารถแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ทั้งที่เป็นมาตรฐาน และปรับแต่งได้

3. รายงาน และแผงควบคุม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและเห็นความคืบหน้าของโครงการ  สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแหล่งสำรวจได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

Production & Risk Management
กระบวนการผลิต และบริหารความเสี่ยง

การกำหนดโครงสร้างแบ่งงาน หรือ Work Breakdown Structure  ใน POJJAMAN ERP จะทำให้ผู้บริหาร สามารถจัดสรร และกำกับควบคุมต้นทุนในหมวดงานต่างๆ ได้ดี เห็นถึงปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด แบบ Real-time

บริหารต้นทุนในแต่ละหมวดงาน

ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงขั้นตอนการขุดเจาะเท่านั้น แต่จะรวมถึงการเคลียร์ที่ดิน สร้างถนนเข้าและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ความปลอดภัย ไปจนถึงการรื้อถอนเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งหมวดงานเหล่านี้ จะถูกแยกเป็นต้นทุนในแต่ละส่วนการผลิต เพื่อให้สามารถจำกัดความรับผิดชอบ ประเมินประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนาวิธีการได้ง่าย ในแหล่งขุดเจาะถัดๆ ไป

จำกัดความเสี่ยง ลดการรั่วไหล

สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การป้องกันความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะจะกระทบต่อวงจรการผลิต รวมไปถึงมูลค่าความเสียหายที่สูง ซึ่งส่วนงานในการจำกัดความเสี่ยงนี้ ย่อมมาพร้อมขั้นตอน การสั่งซื้อ การเบิก/คืนอุปกรณ์ และต้นทุนการจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสในการรั่วไหลได้สูง หากปราศจากควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ หรือไม่สามารถแจกแจงต้นทุนที่เกิดขึ้นออกมาได้อย่างชัดเจน

ระบบ ERP จะช่วยลดการรั่วไหล สร้างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งเบิกยืม/คืนวัสดุ และทำการอนุมัติตามสิทธิ์  ผ่านระบบ Cloud ERP ได้ทุกที่ ทุกเวลา  ที่สำคัญสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อประมวลผลลัพธ์ นำไปสู่แนวทางการจัดการความเสี่ยงในลำดับโครงการถัดไป

การกำหนดโครงสร้างแบ่งงาน หรือ Work Breakdown Structure  ใน POJJAMAN ERP จะทำให้ผู้บริหาร สามารถจัดสรร และกำกับควบคุมต้นทุนในหมวดงานต่างๆ ได้ดี เห็นถึงปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด แบบ Real-time

Payable & Receivable Accounting Management
ระบบบริหารด้านบัญชีรับ และบัญชีรายจ่าย

แสดงเจ้าหนี้ทางการค้า ดีลการชำระ

ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ กำหนดรอบชำระที่ชัดเจน มีการแจ้งเตือน หลีกเลี่ยงการถูกปรับ หรือปัญหาด้านการ Supply ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก

รายได้ค้างรับหรือลูกหนี้

เพื่อติดตามทวงถามอย่างไม่ตกหล่น ตามดีลรอบชำระ มีการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลการติดตามลูกหนี้  ซึ่งโดยภาพรวมนี้  ระบบ POJJAMAN ERP สามารถช่วยให้โครงการวิเคราะห์สภาพคล่องของกระแสเงินสดได้ล่วงหน้า

ออกเอกสาร รายงาน และยื่นภาษี

ในรูปแบบเอกสารที่ได้มาตรฐาน มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ พร้อมสามารถขอคำแนะนำปรึกษาจากทีมงาน POJJAMAN ERP ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง