POJJAMAN None-Construction

ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เทียบกับ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในอดีต “ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่” หมายถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มักจะติดตั้งโซลูชั่น ERP แบบ On-premise และมีทรัพยากรมากมายที่ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องรับผิดชอบ ทั้งด้านการวิเคราะห์ ปรับแต่ง อัปเกรด รวมถึงการปรับใช้โซลูชั่นซอฟต์แวร์ภายในองค์กร

คำว่า “Small Business ERP” หรือ “SME (องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง) ERP” โดยทั่วไปเรียกว่าระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่มีแอปพลิเคชั่นการจัดการธุรกิจ โดยทั่วไปสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ปัจจุบันคำเหล่านี้ถูกใช้น้อยลง เนื่องจากปัจจัยสำคัญไม่ใช่ขนาดของบริษัท แต่เป็นตัวกำหนดว่าระบบ ERP สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ล้วนจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณาและเลือกระบบ ERP ที่กำจัด มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ควรจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว และพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงตอบสนองความต้องการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของระบบ ERP: Cloud vs On-Premise vs Hybrid
ระบบ ERP มี 3 ประเภทหลักที่ทำงานร่วม ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน โดยประเภทของระบบ ERP ที่พบมากที่สุด ได้แก่ Cloud ERP, on-premise ERP และ Hybrid ERP

* ซอฟต์แวร์ ERP แบบ On-Premise เป็นระบบที่ติดตั้ง และบำรุงรักษาในพื้นที่สำนักงานภายในองค์กร ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว ถือว่าองค์กรเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์เอง เพื่อการควบคุม สนับสนุน และเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด
* ซอฟต์แวร์ ERP บนคลาวด์ (Cloud) เป็นโซลูชั่นบนเว็บที่เรียกว่า Software as a Service (SaaS) ซึ่งองค์กรเข้าถึง และจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยปกติจะผ่านการสมัครสมาชิก การสนับสนุน การอัปเดต การฝึกอบรม และการปรับแต่งแบบยืดหยุ่นที่สนับสนุนโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software provider)
* ซอฟต์แวร์ Hybrid ERP หมายถึง การนำโซลูชั่นระบบ ERP บนคลาวด์ และ On-premise มาใช้ร่วมกัน ซึ่งการรวมกันของการติดตั้งบริการและการปรับใช้จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ดังนั้นโมเดลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ ERP มีความยืดหยุ่นในการโยกย้ายระหว่างโมเดลการจัดส่งหรือผสานรวมประโยชน์ที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ

ผู้จำหน่าย ERP ที่แตกต่างกันสนับสนุนตัวเลือกรูปแบบการปรับใช้ที่แตกต่างกัน การรวมกันของตัวเลือกซึ่งมักเรียกกันว่าการปรับใช้แบบ “ไฮบริด” อาจนำเสนอการผสมผสานระหว่างบริการโฮสติ้ง และการปรับใช้ โมเดลเหล่านี้สามารถให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ ERP ในการโยกย้ายระหว่างโมเดลการจัดส่ง หรือรวมผลประโยชน์ที่ไม่มีให้ใช้

ERP สามารถใช้กับอุตสาหกรรมใดได้บ้าง?
ซอฟต์แวร์ ERP สามารถใช้ได้ในในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันในการจัดการโครงการ ติดตามการปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติ และจัดการกับความซับซ้อนในแต่ละวันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์และคาดการณ์สำหรับการดำเนินงานธุรกิจ

เนื่องจาก ERP มีรากฐานมาจากการผลิต จึงมีระบบ ERP ที่ใช้เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการผลิตที่แข็งแกร่ง ระบบซอฟต์แวร์ ERP มีความหลากหลายมากและเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย:

*การผลิต (Manufacturing
*เรื่องจักรอุตสาหกรรมและวัสดุประกอบ (Industrial Machinery and Components)
*การก่อสร้างและการปรับปรุงบ้าน (Construction and Home Improvement)
*อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี (Electronics and Technology)
*ยานยนต์ (Automotive)
*การบินและอวกาศและการป้องกัน (Aerospace and Defense)
*การดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Healthcare, Pharmaceutical and Life Sciences)
*ธุรกิจการเกษตรเกษตรกรรมและการเกษตร (Agribusiness, Farming and Agriculture)
*อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
*การดูแลสุขภาพและการบริการ (Healthcare and Hospitality)
*เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค และค้าปลีก (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Clothing, Consumer Goods and Retail)

เมื่อเวลาผ่านไประบบ ERP ได้เติบโตขึ้นเพื่อเชื่อมต่อและสนับสนุนแอปพลิเคชั่นอื่นๆ รวมถึง “ERP Modules” ที่รองรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วย

*บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
*การบริหารบัญชี (Management Accounting)
*ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
*การผลิต (Manufacturing)
*การประมวลผลคำสั่งซื้อ (Order Processing)
*การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
*การบริหารโครงการ (Project Management)
*การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Customer Relationship Management (CRM)
*บริการข้อมูล (Data Services)