ระบบ erp

ระบบ ERP สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน

ERP for Accounting and Finance

ประโยชน์ของ ERP สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน

1.การบริหารและควบคุมลูกหนี้เจ้าหนี้ ระบบ Pojjaman ERP ใช้ Concept General Account (GA) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางการบัญชีไทย ทำให้สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน เงินมัดจำ/เงินล่วงหน้า เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย ทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่ายต่างๆ ได้ในระบบ ช่วยให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

2.การตรวจสอบกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบ Pojjaman ERP ฝ่ายบัญชีสามารถดูกระแสเงินสดจริง (Actual Cashflow) ได้แบบเรียลไทม์หลังจากการ reconcile bank ช่วยให้สามารถตรวจสอบและวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้สถานะทางการเงินของโครงการ/กิจการ ได้อย่างชัดเจน และรองรับการทำจ่ายผ่านธนาคาร ด้วยข้อมูล text file แบบ online ได้

3.การจัดการภาษีและรองรับมาตรฐานกรมสรรพากร  :   ระบบ Pojjaman ERP รองรับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรองรับระบบ E-Tax Invoice และ E-WHT ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรรับรอง ช่วยให้การจัดทำ และส่งภาษีแบบ online เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามกฎหมาย ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และลดความผิดพลาดในการคำนวณภาษี.

 

Project Document Control

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สามารถจัดระบบเอกสาร ทั้งใบเสร็จค่าใช้จ่าย และเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบแยกรายโครงการได้ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ผิดพลาดหรือตกหล่น รวมถึงสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีและกระแสเงินสดเบื้องต้น ได้แบบ Real-Time โดยไม่ต้องรอจนจบโครงการ

Cash Flow Management

ฝ่ายบัญชี และการเงิน สามารถวางแผน และสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้จัดการโครงการ หรือฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่ายและต่อรอง Credit Term ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ เพื่อให้กระแสเงินสดไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก มีเพียงพอจนถึงสิ้นสุดโครงการ

TAX Management

เอกสารค่าใช้จ่าย และรายรับของแต่ละโครงการ มีผลต่อการจัดการระบบภาษี ทั้งรายเดือนและรายปี การที่ฝ่ายบัญชีสามารถมองเห็น และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนภาษี แก้ไขสถานการณ์ให้มีความสมดุล