ระบบ erp

ระบบ ERP สำหรับผู้จัดการโครงการ

ERP for Project Manager

ประโยชน์ของ ERP สำหรับผู้จัดการโครงการ

1.ช่วยการควบคุมต้นทุนและจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  :   ระบบ ERP ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามและจัดการต้นทุนของโปรเจกต์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถป้องกันและจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดจากการเกินงบประมาณ.

2.การวางแผนและติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพ  :   
ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ในระบบ ERP ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้อย่างละเอียด ช่วยให้ทันต่อกำหนดเวลาและเป้าหมายที่วางไว้.

3.การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น  :  Pojjaman ERP มอบข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง และตัดสินใจได้ดีขึ้นในการจัดการกับทั้งปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์.

Project Cost Control

ผู้รับผิดชอบโครงการ มีสิ่งที่ต้องกังวล และต้องวางแผนอย่างรัดกุม นั่นคือต้นทุนโครงการ โดยเฉพาะเมื่อรายรับต่อโครงการมีอยู่อย่างคงที่ การควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง จึงเป็นปัจจัยในการตัดสินผลกำไรที่เกิดขึ้นในโครงการนั้นๆ POJJAMAN ERP จะเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยวางกรอบควบคุมต้นทุน แยกตามรายการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละโครงการ พร้อมการแจ้งเตือน หรือจำกัดการลงบันทึกต้นทุน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถมองเห็น หรือคาดการณ์ต้นทุนในรายการที่เกินกว่าที่กำหนดได้สะดวก

Anywhere & Real-Time Approval Document

การยื่นเรื่องส่งเอกสาร และขออนุมัติ สามารถทำผ่านระบบ online ได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา ตามสิทธิ์ และลำดับขั้นในการอนุมัติ ช่วยลดความล่าช้าในการรออนุมัติเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง รวมถึงมีการบันทึกประวัติการเข้าถึง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ระบบ erp ผู้จัดการโครงการ

Project Dashboard & Data Analytic

ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถมองเห็นสถานการณ์ ทั้งทางด้านความคืบหน้าของโครงการ ต้นทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ผ่านการแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ที่สามารถนำไปใช้รายงานแก่ผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการสรุปข้อมูล

ระบบ erp

ตัวอย่าง Project Dashboard รายโครงการ

บทความ