ระบบ erp ธรกิจพลังงาน

Energy Business ERP

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจผลิตและจัดการพลังงาน

POJJAMAN ERP มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี 2005 โดยชื่อ POJJAMAN แปลงมาจากคำว่า PROJect Accounting MANagement เป็นระบบที่เน้นกระบวนการบริหารงาน แบบ Project-Based มีระบบการตั้งงบประมาณรายโครงการ การจัดสรรต้นทุน การส่งงานเป็นงวด และการลงบัญชีอัตโนมัติ สามารถปิดงบได้ตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งแบบ NPAEs และ PAEs ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้งานมากกว่า 400 ราย

ในปี 2016 Pojjaman พัฒนามาเป็น Cloud-Based ERP เต็มรูปแบบ และปี 2019 เพิ่ม Business Model แบบเช่าใช้ (Subscription Model) เป็นทางเลือกเพิ่มจากระบบซื้อขาด (Perpetual Model) ทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวมากขึ้น รวมถึงธุรกิจประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ธุรกิจก่อสร้าง เช่น ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจสื่อ โฆษณา และอีเว้นท์ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ระบบ ERP เรามีทีมวางระบบ ERP ของ Pojjaman ที่มีความชำนาญ และพร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบ และ Work Flow สำหรับธุรกิจ Project-Based เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุน และการเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

Pojjaman ERP เพิ่มพลังให้การบริหารธุรกิจพลังงานของคุณ

ระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบ  :   Pojjaman ERP ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมงาน, การดูแลลูกค้า, การจัดการสต็อกสินค้า และการบริหารโครงการเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในระบบเดียว เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล.

การประเมินและการจัดทำรายการวัสดุที่แม่นยำ ด้วย Pojjaman ERP ทำได้ง่ายและถูกต้อง ด้วยระบบการจัดการงบประมาณที่ช่วยให้การวางแผนและการส่งมอบสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยป้องกันปัญหาจากการขาดแคลนวัสดุที่อาจทำให้โครงการล่าช้า.

การปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการความเสี่ยง :   ERP ของ Pojjaman ช่วยให้ธุรกิจตามกฎหมาย และจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การตัดสินใจของบริษัทมีข้อมูลพร้อม และรวดเร็วมากขึ้น สนับสนุนการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ.

Project-Based ERP for Energy Business

การใช้ระบบ ERP ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

Pojjaman ERP x The Megawatt

คุณอู๋ – ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

CEO บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในการลงทุนและเข้าบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า

“ การควบคุม ” ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ติดตาม แก้ไขปรับปรุง ไปจนถึงการสรุปผลลัพธ์ เป็นสิ่งที่ต้องทำโดยละเอียดรอบคอบ โดยใช้การแบ่งต้นทุนทางบัญชีตามรูปแบบการทำงานออกเป็น 2 หมวดด้วยกันนั่นคือ

▶ Project-Based บริหารการสร้างโครงการให้มีคุณภาพและตามต้นทุน 


▶ Operation  Based บริหารและซ่อมบำรุงการดำเนินการของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 2 หมวดนี้ จะตอบโจทย์การทำงานได้ด้วยระบบที่เรียกว่า “ ERP ”

วันนี้ “ กำไร “ หรือ “ ขาดทุน ” มากขึ้น ในส่วนไหนของโครงการ ผู้บริหารดู Report ก็รู้ได้ทันที Tracking ได้เลยว่ามาจากจุดไหน ทำให้สามารถ Synergize ต้นทุนแต่ละจุดได้ เพื่อให้ภาพรวมโครงการมีผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย

Project Cost Control

ด้วยรูปแบบธุรกิจการผลิต และจัดการพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมัน โซล่าเซลล์ พลังงานน้ำ พลังงานลม หรือแม้แต่การเข้าปรับปรุง และจัดการการใช้พลังงานในสถานที่หนึ่งๆนั้น การประเมินความเป็นได้ของโครงการ ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่คาดการณ์ และความสามารถในการควบคุมให้ต้นทุนเป็นไปตามแผนงาน

ระบบ ERP จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมต้นทุนรายไอเท็ม โดยแยกเป็นรายโครงการ ตั้งแต่การสำรวจ ประเมินต้นทุนทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงขั้นตอนส่งมอบ สะดวกทั้งการตั้งงบประมาณ อนุมัติรายการ บันทึกต้นทุน และการแจ้งเตือนกรณีมีรายการจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและคาดการณ์ผลกำไรได้ชัดเจนแบบโครงการต่อโครงการ

Reporting & Tracking

รายงาน และการติดตามความคืบหน้าโครงการ ไปจนถึงการสรุปผลลัพธ์ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเดิมได้ หรือเป็นในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อปรับใช้วางแผนในโครงการลำดับถัดไป ซึ่งระหว่างการทำงานในแต่ละโครงการนั้น สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว

Prediction Model

ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งต้นทุนทางบัญชี ภาษีอากร กระแสเงินสดธุรกิจ ได้จากข้อมูลที่วางแผนไว้ ประกอบกับสถานการณ์ด้านบัญชีที่เกิดขึ้นจริงแบบ Real-Time  โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่ผ่านการบันทึกและประมวลผลในแต่ละโครงการ ที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกัน โครงการยิ่งมาก ข้อมูลยิ่งมาก ความแม่นยำย่อมมีสูงขึ้นตาม

ฟังก์ชั่นหลัก สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Corporate Budgeting
 • Project Budgeting
 • Timesheet
 • Procurement
 • Subcontracting
 • Cost Allocation
 • Project Submittal
 • Account Receivable
 • Account Payable
 • Finance & Tax
 • General Ledger
 • Approval on Mobile
 • Managerial Reports,
 • Operational Reports and
 • Financial Reports

ความสามารถอื่นๆ สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Customized PowerBI
 • Dashboard
 • Bank transfer
 • E-tax invoice
 • E-WHT
 • Integration with SAP, JUBILI
 • CRM, ZTRUS

ความคล้ายคลึงกันข้างต้นเน้นความจริงที่ว่าการบริหารโครงการไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การควบคุมเวลา และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยง การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสารที่ชัดเจน 

องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างดีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรวางระบบการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดการโครงการสามารถวัดผลในประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

ผลงานจาก POJJAMAN มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ POJJAMAN มีมากกว่า

0
บริษัท

ลูกค้าของเรา

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp

บทความ