ระบบ erp

ระบบ ERP สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ERP for Business Owner

ประโยชน์ของ ERP สำหรับเจ้าของธุรกิจ

1. ช่วยการควบคุมงบประมาณและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  :   ระบบ Pojjaman ERP ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตาม และควบคุมต้นทุนของแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างแม่นยำ ช่วยป้องกันการเกินงบประมาณ ทำให้สามารถกระแสเงินสด (Actual Cashflow) ได้แบบเรียลไทม์.

2. ช่วยการติดตามความคืบหน้าและการจัดการโปรเจกต์  :  Pojjaman ERP นี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถดูภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการติดตามความคืบหน้าและการปรับปรุงแผนงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา.

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้จาก ระบบ Pojjaman ERP ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก.

Project Dashboard & Data Analytic

เจ้าของธุรกิจ สามารถมองเห็นสถานการณ์ ความคืบหน้าโครงการ ต้นทุนทางบัญชี เอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แบบ Real-time ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ที่ POJJAMAN ERP สามารถปรับจูนให้เข้ากับระบบการทำงานและความต้องการในการเรียกดูข้อมูลในมุมมองที่ผู้บริหารต้องการ ทั้งแบบเจาะจงรายโครงการ และภาพรวมของธุรกิจ

ระบบ erp

ตัวอย่าง Project Dashboard รายโครงการ

ระบบ erp

ตัวอย่าง รายงาน Analysis

Data Access Security

ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง โดยการจัดเก็บผ่านระบบ Cloud 100% มั่นใจได้ว่าไม่สูญหาย มีพื้นที่การจัดเก็บมากเพียงพอ สามารถดึงออกมาใช้ได้สะดวก รวมถึงความสามารถในการคัดกรอง กำหนดสิทธิ์ผู้ที่ต้องการให้เข้าถึงและไม่ให้เข้าถึงข้อมูล พร้อมบันทึกประวัติการเข้าระบบและปรับเปลี่ยน เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ แก่องค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 โดย POJJAMAN ERP ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบบัญชีระดับประเทศ สถาบันการเงินชั้นนำ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง

Cloud ERP

Cash Flow

สามารถดูกระแสเงินสด เข้าออก แบบ Real time

บทความ