ERP Software Development

Software Development

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

POJJAMAN ERP มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี 2005 โดยชื่อ POJJAMAN แปลงมาจากคำว่า PROJect Accounting MANagement เป็นระบบที่เน้นกระบวนการบริหารงาน แบบ Project-Based มีระบบการตั้งงบประมาณรายโครงการ การจัดสรรต้นทุน การส่งงานเป็นงวด และการลงบัญชีอัตโนมัติ สามารถปิดงบได้ตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งแบบ NPAEs และ PAEs ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้งานมากกว่า 400 ราย

ในปี 2016 Pojjaman พัฒนามาเป็น Cloud-Based ERP เต็มรูปแบบ และปี 2019 เพิ่ม Business Model แบบเช่าใช้ (Subscription Model) เป็นทางเลือกเพิ่มจากระบบซื้อขาด (Perpetual Model) ทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวมากขึ้น รวมถึงธุรกิจประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ธุรกิจก่อสร้าง เช่น ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจสื่อ โฆษณา และอีเว้นท์ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ระบบ ERP เรามีทีมวางระบบ ERP ของ Pojjaman ที่มีความชำนาญ และพร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบ และ Work Flow สำหรับธุรกิจ Project-Based เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุน และการเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

Benefit ของการใช้ POJJAMAN ERP ในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Control)  :   Pojjaman ERP ช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณในโครงการ ทำให้ผู้บริหารสามารถรับข้อมูลทางการเงินแบบ Real-time และตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับแผนทางการเงินในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ ควบคุมค่าใช้จ่ายยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในโครงการ.

ระบบการจัดการสัญญาและการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์ อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Contract and Change Management in Software)  :   Pojjaman ERP มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถจัดการกับหลายประเภทของรายได้ในสัญญาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้สามารถตรวจสอบ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะความต้องการของลูกค้ามักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในระหว่างการดำเนินโครงการนั่นเอง

บริหารจัดการคนและเวลา (Efficient Work and Time Management)  :   Pojjaman ERP มีระบบ Timesheet ที่ช่วยให้บริหารจัดการคน และติดตามการใช้เวลาทำงานของบุคลากร  (Man-day) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี้ช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์และควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Project-Based ERP Software Development​

Project Cost Control

ต้นทุนสำคัญทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ คือต้นทุนด้านแรงงาน หรือค่าจ้าง ของเหล่าโปรแกรมเมอร์ที่ใช้เวลาการทำงานในแต่ละชิ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น การจะแยกต้นทุนที่ชัดเจนต่อหนึ่งโครงการ หรือหนึ่งชิ้นงานนั้น จำเป็นต้องมีการลงบันทึกเวลา เพื่อเทียบกับต้นทุนค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ จึงเกิดเป็นฟังก์ชั่นการทำงานภายใน ระบบ POJJAMAN ERP ที่เรียกว่า “ Time sheet “

ระบบ ERP จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมต้นทุนรายไอเท็ม โดยแยกเป็นรายโครงการ ตั้งแต่การสำรวจ ประเมินต้นทุนทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงขั้นตอนส่งมอบ สะดวกทั้งการตั้งงบประมาณ อนุมัติรายการ บันทึกต้นทุน และการแจ้งเตือนกรณีมีรายการจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและคาดการณ์ผลกำไรได้ชัดเจนแบบโครงการต่อโครงการ

Reporting & Tracking

รายงานและการติดตามความคืบหน้าโครงการ ไปจนถึงการสรุปผลลัพธ์ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเดิมได้ หรือเป็นในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับใช้วางแผนในโครงการลำดับถัดไป ซึ่งระหว่างการทำงานในแต่ละโครงการนั้น สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว

Prediction Model

ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งต้นทุนทางบัญชี ภาษีอากร กระแสเงินสดธุรกิจ ได้จากข้อมูลที่วางแผนไว้ ประกอบกับสถานการณ์ด้านบัญชีที่เกิดขึ้นจริงแบบ Real-time  โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่ผ่านการบันทึกและประมวลผลในแต่ละโครงการ ที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกัน โครงการยิ่งมาก ข้อมูลยิ่งมาก ความแม่นยำย่อมมีสูงขึ้นตาม

ฟังก์ชั่นหลัก สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Corporate Budgeting
 • Project Budgeting
 • Timesheet
 • Procurement
 • Subcontracting
 • Cost Allocation
 • Project Submittal
 • Account Receivable
 • Account Payable
 • Finance & Tax
 • General Ledger
 • Approval on Mobile
 • Managerial Reports,
 • Operational Reports and
 • Financial Reports

ความสามารถอื่นๆ สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Customized PowerBI
 • Dashboard
 • Bank transfer
 • E-tax invoice
 • E-WHT
 • Integration with SAP, JUBILI
 • CRM, ZTRUS

ความคล้ายคลึงกันข้างต้นเน้นความจริงที่ว่าการบริหารโครงการไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การควบคุมเวลา และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยง การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสารที่ชัดเจน 

องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างดีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรวางระบบการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดการโครงการสามารถวัดผลในประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ

ลูกค้าของเรา

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

ผลงานจาก POJJAMAN มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ POJJAMAN มีมากกว่า

0
บริษัท

ลูกค้าของเรา

กลุ่มธุรกิจพัฒนาโปรแกรม

ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp