www.pojjaman.com

10 ประโยชน์ของระบบ ERP ที่ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ควรมองข้าม

ประโยชน์ของระบบ ERP
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


10 ประโยชน์ของระบบ ERP ที่ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ควรมองข้าม

ระบบบริหารต้นทุน บัญชีและการเงิน ที่เชื่อมโยงการทำงานขององค์กรให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน  ติดตามและตรวจสอบ เพิ่มความเชื่อมั่นและเชื่อถือ สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต กับ 10 ประโยชน์ของระบบ ERP ที่ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ควรมองข้าม อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ตัดสินใจเลือกใช้ Pojjaman ERP
ระบบ erp ผู้จัดการโครงการ

1. การบูรณาการข้อมูลทั้งหมด
ระบบ ERP จะช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูล (ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง) และ Update การทำงานแบบ Real time ได้ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้

2. การตัดสินใจที่ดีขึ้น
ด้วยข้อมูลที่ถูกบูรณาการ ประมวลผล ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์องค์กรได้อย่างละเอียด ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น เช่น ในด้านการเงิน รายได้ เจ้าหนี้ลูกหนี้ ต้นทุน และการจัดการทรัพยากรในธุรกิจ

3. ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย
เมื่อเห็นข้อมูลได้ชัดเจน และรวดเร็ว ก็จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกระบวนการต่างๆ ลงไปด้วย สามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และเห็นผลลัพธ์หลังการจัดการ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่าทั้งด้านทรัพยากร และเวลาได้

4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจาก ERP จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และปัจจุบันได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อีกด้วย บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่มี ทั้งในด้านการเงิน บัญชี และภาษี รวมถึงจัดสรรทรัพยากร เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

5. ช่วยปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานด้านข้อมูลลูกค้า จะไม่เฉพาะเจาะจงเท่ากับระบบ CRM ก็ตาม แต่ด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ผ่านระบบ ERP และเข้าถึงได้ง่าย ก็มีส่วนช่วยทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6. ป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความโปร่งใสขององค์กร
ด้วยมาตรฐานการทำงานในกรอบที่ขัดเจน ติดตาม และตรวจสอบได้ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์การทุจริต หรือผิดต่อกฏหมาย โดยเฉพาะในด้านการเงิน บัญชี และภาษี

7. จัดการต้นทุน และทรัพยากรด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน ไปจนถึงการประเมิน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานได้ สามารถจัดทำ และควบคุมได้ ผ่านระบบ ERP โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่บริการ ที่มีต้นทุนหลักเป็นแรงงานและเวลา

8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผลสืบเนื่องจากการจัดการต้นทุนและทรัพยากรที่ดี ทำให้ต้นทุนต่ำลง จำกัดความเสี่ยงได้ และได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน และนักลงทุน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสภาพคล่องทางการเงินได้

9. ลดความสูญเสีย ตกค้าง สูญหาย ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง
ต้นทุนสำคัญที่เป็นส่วนสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น นั่นคือสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ในคงคลัง ควรต้องได้รับการดูแล และจัดการอย่างเป็นระเบียบ และตรวจสอบได้รวดเร็ว แม่นยำ

10. การรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ผนวกกับประโยชน์ในข้อที่ 8 ธุรกิจที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ย่อมต้องการระบบที่มีมาตรฐาน และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการที่ใช้ ระบบ ERP ย่อมส่งเสริมภาพลักษณ์ ความชัดเจน และน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร

ระบบ POJJAMAN ERP คือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่ ที่บริหารงานในรูปแบบ Project-Based เลือกใช้ รวมถึงได้รับการยอมรับจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นแนวหน้า ว่าเป็น ERP มาตรฐานสูง เหมาะสมกับการใช้งานในระดับสากล
ระบบ Pojjaman ERP
โปรแกรมวางแผน จัดสรร และควบคุมทรัพยากร บริหารผลกำไรแบบรายโครงการตอบโจทย์ธุรกิจที่บริหารแบบ Project-Based  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
สนใจรายละเอียด สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้ทางเราสาธิตระบบได้ โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด ข้อมูลของท่านได้ที่นี่ >>>  https://bit.ly/49sVxgn
X